Standaryzacja systemów zabezpieczeń i ochrony

06-03-2018

KLIENT ZARZĄDZAJĄCY SIECIĄ PARKÓW LOGISTYCZNYCH,
ZLECIŁ UJEDNOLICENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
W PODLEGŁYCH OBIEKTACH.

Spółka zarządzająca siecią parków logistycznych stosowała politykę bezpieczeństwa dostosowaną do standardów funkcjonującej na danym obiekcie ochrony. Zarówno ilości posterunków ochrony i ich zakres zadań, procedury oraz zastosowane rozwiązania teletechniczne  różniły się od siebie na poszczególnych obiektach. Niejednolite standardy były dużym obciążeniem dla Spółki o wielooddziałowej strukturze.

Przeprowadzony został audyt reprezentatywnej grupy placówek (różna wielkość oraz różne firmy świadczące usługi ochrony), którego celem było mapowanie struktury osobowej, zakresu obowiązków, rozlokowania poszczególnych posterunków, opomiarowanie obciążeń poszczególnych posterunków, mapowanie występującego ryzyka. Przeanalizowane zostały procedury obowiązujące w poszczególnych  lokalizacjach oraz dokonano szczegółowej weryfikacji funkcjonujących zabezpieczeń teletechnicznych
w odniesieniu do potrzeb klienta oraz optymalizacji kosztowych.

Spółka w wyniku przeprowadzonych działań LPE, otrzymała:

  1. Rekomendacje wskazujące obszary w których występują ryzyka generujące straty wraz ze wskazaniem sposobów ich minimalizacji.
  2. Propozycje rozwiązań systemowych i teletechnicznych, usprawniających procesy obsługi pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz obsługę placów manewrowych i parkingów.
  3. Rekomendacje unifikacji posterunków ochronny fizycznej oraz ich zakresu obowiązków,
    które dodatkowo wygenerowały oszczędność w postaci blisko 10 000 rbh miesięcznie
    w 3 audytowanych lokalizacjach.
  4. Zunifikowane procedury bezpieczeństwa i instrukcje ochrony.