Konkurs LinkedIn

REGULAMIN KONKURSU LPE POLAND NA PORTALU LINKEDIN

Organizatorem konkursu jest LPE Poland Sp. z o.o., Numer KRS: 0000581374, REGON: 362801320, NIP: 1182114163, ul. PARTYNICKA nr 8, 53-031 WROCŁAW

zwany dalej „Organizatorem”.

DEFINICJE

  1. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „NAZWA -” i jest organizowany w ramach serwisu społecznościowego Linkedln na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Organizator – LPE POLAND z siedzibą  na ulicy Partynickiej 8, 53-031 we Wrocławiu
  3. Uczestnik konkursu – osoba fizyczna posiadająca imiennie konto na portalu Linkedin 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nagrodą w konkursie jest:  Google Nest Mini 2nd Gen.

2.Nagroda wręczona będzie osobie, która udzieli najciekawszej odpowiedzi w komentarzu na zadane pytanie konkursowe: Quo Vadis Digital Transformation

3. Konkurs jest organizowany przez LPE POLAND. Organizator jest fundatorem nagrody w konkursie.

4. Regulamin jest dostępny na stronie lpepoland.com.regulamin_konkurslinkedin

5. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie swojego komentarza – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w trakcie konkursu.

6. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Linkedln. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Linkedln. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Linkedln. Organizator zwalnia w całości serwis Linkedln od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z konkursu.

7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

8. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Linkedln na koncie firmowym LPE POLAND pod adresem  adresem:

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Prawo udziału w konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (nie konta zarejestrowane na firmy tzw. Konta firmowe) która posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Linkedin

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy LPE POLAND

5. Biorąc udział w konkursie każdy uczestnik zostawiający swój komentarz konkursowy oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie w celach związanych z konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie 

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Przedmiotem konkursu jest:

a.    Dołącz do obserwatorów naszego profilu

  1. Udzielenie komentarza na pytanie przedstawione w treści posta konkursowego
  2. udostępnienie posta konkursowego na swoim profilu.

2. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

3. Zgłoszenia niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą uwzględniane w konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o nagrodę.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu  23.05.2022 o godz. 8.00 i trwa do dnia 23.05.2022 do godz. 24.00.

5. Do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

6. Lauerat konkursu zostanie ogłoszony na profilu firmowym LPE POLAND i zostanie wybrany przez jury LPE spośród wszystkich pozostawionych komentarzy przez uczestników. Decyzje jury są ostateczne i nipodważalne.

7. Publikacja o której mowa w pkt. 6 będzie polegała na podaniu nazwy użytkownika serwisu Linkedin (imię i nazwisko)

NAGRODA

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę: Google Nest Mini 2nd Gen.

2. Nagroda zostanie wysłana do laureata na wskazany przez niego adres, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że nagroda może być wysłana i dostarczona przez Organizatora tylko na terytorium Polski.

3. Nagroda nie może być wymieniona na inną, ani też nie jest możliwe wydanie równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą poinformowania o niej na portalu Linkedin i  powiadomieniu o niej za pośrednictwem komunikatu na profilu firmowym.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na profilu firmowym i publikacji na stronie Organizatora pod adresem lpepoland.com/koknkurs-linkedin